Nikolaj Valdemar Jacobsen

19 April 1918

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.

Mordet i Maglebrænde.
---
Er Valdemar Jacobsen dræbt med en Hammer ?
---

Morderen Otto Geertsen er i Eftermiddag under Ledsagelse af 2 Betjente fra Statspolitiet kommet til Stubbekøbing, hvor den videre Behandling af den uhyggelige Sag skal foretages. Han blev straks indsat i Arresten, men selvfølgelig vil der ret snart blive afholdt Forhør over Ham.
Paa Vejen fra "Kragelund", den Gaard, hvor han tjente som Fodermester, til Hobro tilstod han overfor Statspolitiet, at han havde dræbt Jacobsen i et Slagsmaal, som denne selv var Skyld i. I Gaar gentog han denne Tilstaaelse overfor Herredsfogden i Gislum Herred. Statspolitiet synes imidlertid at være af den Formening, at Morderens Forklaring ikke er helt rigtig, men at han indtil videre vilde søge at "pynte" paa sin Gerning. Forhørene over Arrestanten vil sagtens give fuld Opklaring over de Motiver, som har bevæget ham til at øve Udaaden.

Hvorles Anholdelsen fandt Sted.

Da Stubbekøbing Politi Onsdag var klar over, at der hæftede Mistanke til Geertsen, fik Overbetjent Petersen Statspolitiet i København alarmeret, og det gav, efter at have faaet Geertsens Adresse opsporet, Ordre til Statspolitiet i Hobro om at sikre sig hans Person, og Anholdelsen foregik uden nogen som helst Vanskeligheder. Den fandt Sted Onsdag Nat ved 1=Tiden paa Proprietær Jacobsens Gaard i Haverslev. Her lod Otto Geertsen sig for næsten ¼ Aar siden fæste som Fodermester for at tiltræde Pladsen til 1. April. Han opgav at han kom fra København og fortalte, at han var uddannet ved Landbruget, idet hans Hjem var paa en Gaard ved Roskilde.
Proprietær Jacobsen var godt tilfreds med den unge Mand, som daglig malkede en Snes Køer og iøvrigt gjorde sit Arbejde upaaklageligt.
Til "Aalborg Stiftstidende" skildrer Hr. Jacobsen ham som en 20 aarig lille, bleg Fyr, der var lidt vanskelig at omgaas, men iøvrigt passede sig selv. Han havde ikke i de 14 Dage, han havde været paa Gaarden, gjort Indtryk af at have ret mange Penge hos sig.
Proprietæren blev derfor ikke lidt forbavset, da Statspolitiet i Hobro ringede til ham og bad ham holde Vagt over Geetsen, da han han var mistænkt for at have begaaet et Mord paa Falster. Ved 1=Tiden kom to Politimænd for at anholde Geertsen.
Han var gaaet til Sengs og blev rasende, da Politiet vækkede ham med Paalæg om at følge med sig. Han svor paa, at han intet havde gjort, og lod sit onde Lune gaa ud over Betjentene. Da han ikke godvilligt vilde følge med, maatte Betjentene give ham Haandjern pa. I en Vogn førtes han til Hobro. Undervejs faldt han sammen og tilstod. Han havde straks angret sin Gerning, men da han ikke for alt i Verden vilde i Tugthuset, havde han gravet Liget ned i Haven. Det var den Nat, det skete, et stærkt Regnvejr, saaldes at Sporene af Gravningen var lette at udslette.
Hverken hans Husbond eller hans Medtjenere har i den Tid, han har været paa "Kragelund", mærket noget usædvanligt paa ham.

Morderens Familieforhold.

Som omtalt i Gaar, var man ikke helt klar over, om Morderen hed Gregersen eller Geertsen. Det viser sig nu, at han hedder Otto William Lund Geertsen. Han er født udenfor Ægteskab den 6 Marts 1898 i München. 2 Aar gl. kom han til Danmark, og da hans Fader giftede sig blev han anbragt i Pleje i Køge. Som Skoledreng viste han Tilbøjelighed til at vagabondere og gjorde sig skyldig i flere mindre Forseelser.
Kort Tid efter at han var bleven konfirmeret, blev han anbragt paa Fattiggaarden. Senere kom han til København, men vendte atter tilbage til Køge, hvor han fik Plads hos Overretssagfører Galskjøt et Aarstid. Overretssagføreren skildre Geertsen som en ganske flink Fyr, som man vel maatte se efter med, men som iøvrigt var villig til sit Arbejde, og navnlig havde han det Fortrin, at han var god mod Dyrene.
Derom vidner ogsaa et andet Tilfælde. Overretssagføreren fik Brev fra Geertsen for nogle Maaneder tilbage. I Brevet bad han om Oplysning om, hvorledes han skulde blive Medlem af Foreningen til Dyrenes Beskyttelse. Det vilde han nemlig gerne vide, fordi hans Husbond var ond ved sine Dyr.
Iøvrigt kan det fastslaas, at Geertsens Oplysning til Kæresten om, at Vald. Jacobsen var hans Fader, ikke er rigtig, idet hans Fader, William Otto Lund Geertsen, vistnok endnu - og i hvert Fald for ganske kort Tid tilbage - boede i Lombardigade 10 paa Amager.
Han og Jacobsen traf tilfældigt hinanden i København o September, og da han ikke havde noget at forsømme, men selv gik og drev rundt, modtog han Jacobsens Tilbud om gratis Ophold hos ham i Maglebrænde.

Obduktion i Dag.
Jacobsen er dræbt ved et Hammerslag

Den Myrdedes Lig er i Dag bleven obduceret af Amtslæge Damsgaard, Nykøbing, med Assistance af Assistent Jørgensen fra Retsmedicinsk Institut. Obduktionen, der foretoges under ret uheldige ydre Forhold, varede fra Kl. 8½ til ½.
Umiddelbart efter Obduktionen havde vi en Samtale med Hr. Damsgaard, hvem vi bad om at fortælle os Resultatet af Obduktionen.
- Vi har fastslaaet, siger Hr. Damsgaard, at Jacobsen er dræbt ved et Hammerslag i den venstre Tinding. Som bekendt fandtes der i Brønden en Tømrerhammer, og det er fastslaaet gennem de Huller, der fandtes paa Liget, at det er den der er brugt. Slaget har utvivlsomt været dræbende, Hjerneskallen er fuldstændig knust og Hammeren trængt helt ind i Hjernen. Morderen har imidlertid efter dette Slag givet Jacobsen det ene Slag efter det andet i Ansigtet, og den en Kæbe er derved fuldstændig brækket.
Obduktionen viste iøvrigt, at Jacobsen var en sund og stærk Natur.

Stort Forhør i Morgen.

Otto Geertsen er meget nedtrykt, siden han er kommen til Stubbekøbing. Han har derfor faaet Lov til at sove i sin Celle, og vil først i Morgen komme i Forhør.
Hvornaar han vil blive konfronteret med Liget eller ført til Paavisning paa Mordstedet, er der ingen Bestemmelse truffet om.
Geertsen hævder iøvrigt, at han har dræbt Jacobsen med et Hug af en Spade.