Maglebrænde Sogn

Sognets historie.

omgives af Sønder Herred (Åstrup, Horbelev og Falkerslev Sogn), Torkilstrup og Lillebrænde Sogn, samt Stubbekøbing Købstad. Den almindeligste terrænform er en let bølget moræneflade, der i Støttenhøj og Soshøj når 21 m. Men på denne er der forskellige uregelmæssigheder, således Sydøst for Maglebrænde en smal bakkeryg, der løber Nord-Syd, og som indeholder sand og ler. En bakke ved det sydlige sogns skel er led i et øst-vest gående dal- og åssystem, der i istiden har ført smeltevandet vestpå. Af samme karakter er det markerede dalstrøg ved grænsen til Stubbekøbing, der rummer de tidligere søer Tvedesø, Mellemsø og Gåsesø, og hvori Fribrødreå løber. De kun stedvis gode, lermuldede jorder hører til de ringeste i herredet. Af skove findes Liselund skov og Stangerup skov. Desuden Maglebrænde mose. Gennem sognet går jernbanen Stubbekøbing-Nykøbing (Åstrup station ligger delvis i sognet) og landevejen Stubbekøbing-Nykøbing.
I Falsterlisten (o. 1250) i Valdemars Jordebog nævnes som hørende til Maglebrænde Sogn, byerne Maglebrænde (4 bol, 192 ørtug), Algestrup (1 bol, 72 ørtug), Stangerup (1 bol, 96 ørtug) og den forsvundne by Rathwet (2 bol, 96 ørtug), men ikke Fjendstrup, som må være anlagt efter denne tid. Kongen ejer 3/7 af Maglebrænde, 3/4 af Stangerup og 2/3 af Rathwet, i alt knap halvdelen af sognet, medens en Hastæn ejer næsten hele Algestrup - Rathwet (1472 Raadh og 1620 Raae) har ligget Nord for Stangerup og blev øde i begyndelsen af 1600-tallet, hvorefter jorden blev brugt til græsning under Nykøbing Slot og efter udskiftningen 1806 atter bebygget (nu Rodemark)

I 1787 bestod byen af 17 gårde, en Mølle og 19 Huse, men trods en omfattende udflyning af gårde, har byen bevaret sin status som 'vejforte'-by, da huse overalt har indtaget de udflyttede gårdes plads.
I sidste halvdel af 1800-tallet skete der en kraftig udvidelse af byen, da den næsten fordobledes.
I 1903 havde byen 22 håndværkere, Skole, Andelsmejeri, Forsamlingshus og Brugsforening. Den øvrige bebyggelse synes meget blandet. Tre gårde ligger på deres oprindelige plads (Byvej 3, Nykøbingvej 86 og 95), mens 2 lange, lave huse (Fjendstrupvej 1 og Nykøbingvej 90) måske er bevarede længer fra udflyttede gårde.

Sognets Ejerlav :
Maglebrænde (*1231 Brænningy maklæ; u. 1796 og 1806) m. kirke, skole m. folkebibliotek (2100 bind), forsamlingshus, andelsmejeri og vandværk.
Stangerup (*o. 1250 Stangæthorp; u. 1806).
Fjendstrup (*o. 1400 Fienstorp; u. 1807).
Algestrup (* o. 1250 Asgutsthorp, fejl for Alguts.; u. 1797)

Jeg vil sørge for at finde billeder af de forskellige huse i sognet, både gamle og nye.
Når dette er sagt, skal det ikke kun være billederne, men også historien om hvert hus, som det nu kan lade sig gøre.

Befolkning :

År

Indbyggere

År

Indbyggere

År

Indbyggere

1769

298

1855

585

1911

616

1787

314

1860

627

1930

623

1801

339

1870

603

1950*

532

1834

420

1880

632

1961**

518

1840

468

1890

640

1999***

331

1845

504

1901

620

1850

521

1906

638

* : fordelt på 156 husstande

** : fordelt på 153 husstande

*** : Maglebrænde by efter 1970

Efter erhverv fordelte befolkningen sig i 1950 i følgende grupper :

385 levede af landbrug m.v.
74 af håndværk og industri
11 af handel og omsætning
8 af transportvirksomhed
6 af administration og liberale erhverv
43 af aldersrente, formue, pension, o.l.
5 har ikke givet oplysning om erhverv.