Maglebrænde Sogn

Sognets historie.

omgives af Sønder Herred (Åstrup, Horbelev og Falkerslev Sogn), Torkilstrup og Lillebrænde Sogn, samt Stubbekøbing Købstad. Den almindeligste terrænform er en let bølget moræneflade, der i Støttenhøj og Soshøj når 21 m. Men på denne er der forskellige uregelmæssigheder, således Sydøst for Maglebrænde en smal bakkeryg, der løber Nord-Syd, og som indeholder sand og ler. En bakke ved det sydlige sogns skel er led i et øst-vest gående dal- og åssystem, der i istiden har ført smeltevandet vestpå. Af samme karakter er det markerede dalstrøg ved grænsen til Stubbekøbing, der rummer de tidligere søer Tvedesø, Mellemsø og Gåsesø, og hvori Fribrødreå løber. De kun stedvis gode, lermuldede jorder hører til de ringeste i herredet. Af skove findes Liselund skov og Stangerup skov. Desuden Maglebrænde mose. Gennem sognet går jernbanen Stubbekøbing-Nykøbing (Åstrup station ligger delvis i sognet) og landevejen Stubbekøbing-Nykøbing.
I Falsterlisten (o. 1250) i Valdemars Jordebog nævnes som hørende til Maglebrænde Sogn, byerne Maglebrænde (4 bol, 192 ørtug), Algestrup (1 bol, 72 ørtug), Stangerup (1 bol, 96 ørtug) og den forsvundne by Rathwet (2 bol, 96 ørtug), men ikke Fjendstrup, som må være anlagt efter denne tid. Kongen ejer 3/7 af Maglebrænde, 3/4 af Stangerup og 2/3 af Rathwet, i alt knap halvdelen af sognet, medens en Hastæn ejer næsten hele Algestrup - Rathwet (1472 Raadh og 1620 Raae) har ligget Nord for Stangerup og blev øde i begyndelsen af 1600-tallet, hvorefter jorden blev brugt til græsning under Nykøbing Slot og efter udskiftningen 1806 atter bebygget (nu Rodemark)
I 1787 bestod byen af 17 gårde, en Mølle og 19 Huse, men trods en omfattende udflytning af gårde, har byen bevaret sin status som 'vejforte'-by, da huse overalt har indtaget de udflyttede gårdes plads.
I sidste halvdel af 1800-tallet skete der en kraftig udvidelse af byen, da den næsten fordobledes.
I 1903 havde byen 22 håndværkere, Skole, Andelsmejeri, Forsamlingshus og Brugsforening. Den øvrige bebyggelse synes meget blandet. Tre gårde ligger på deres oprindelige plads (Byvej 3, Nykøbingvej 86 og 95), mens 2 lange, lave huse (Fjendstrupvej 1 og Nykøbingvej 90) måske er bevarede længer fra udflyttede gårde.

Maglebrænde Pastorats Commune.


- Hæftelserne paa Stangerup Gods ere følgende :
1. de folio 2 nævnte Refusioner paa hele Godset til Beløb 96r 90½s = 193,88, som hæfte paa de enkelte Gaarde, der staae anført somYdere.
2. Restbeløbet af den Kongelige Kapital /:see fol. 9 og ved de enkelte Sogn :/ hæfter solidarisk saa alle *) Gaardene, men naar en Gaard har indfriet sin Andel, udgaaer den af den solidariske forpligtelse.
Er formentlig anført ved de enkelte Ejendomme
Gaardene findes optegnelse fol. 9
3. Ifølge Declaration af 30 Novbr 1858, læst 22 Februar 1859, hæfter paa hver af Godsets Gaarde 41r 48s = 83,62 til Stangerup Hospital, og naar en Gaard udstykkes ere Parcellerne solidarisk ansvarlige for det hele beløb. for Kapitalen haves Oprykningsret efterhaanden som den Kgl. Kapital indfries.
med solidarisk Ansvar for udstykkede Parceller
4. Ifølge Declaration uden Dato læst 26 Mai 1863 hæfter hver Gaard uden Solidarisk Forpligtelse for sin Andeel i den hele Godset paahvilende forpligtelse til = forskellige Naturalier, der ikke er anslaaede til Penge.
a. Aarligt at levere Hospitalet 30 læs Tørv mod en betaling af 15r.
b. At vedligeholde Hospitalsbygningens Straatag.
c. At holde en Regnskabsfører som besørger Hospitalets Regnskabsvæsen.
for No 4 haver samme prioritet som for No 3. da nævnte Præstationer ere ikke vurderet i Penge.
5. Maglebrænde og Gunslev Sogns Gaarde ere pligtige efter Omgang at befordre Inspectionsmedlemmerne til Møder i Hospitalet /:see Declarationen under No 4:/
6. Paa Gaardene i Gunsømagle By hæfter solidariske 750r til Nykjøbing Sognekald, ??sel. 3 No 2.
hæfter egentlig paa Gaarden gl. No 6, see Gunsømagle fol. 167.
7. Sør?? findes enkelte specielle hæftelser, navnlig saa Tienderne, som ere anførte ved vedkommende Sogne.

Maglebrænde i almindelighed (Ejendomme) :


- Maglebrænde Bye havde gammel Hartkorn 100 Tdr 3 Skp 3 Fk 1 Al, hvoraf 78 Tdr 1 Skæp 3 Fk hører under Stangerup Gods vide Folio 1, de øvrige 22 Td 2 Skæp 1 Al gl Hartkorn tilhørte Communitetet og Præsteembedet. Nu paahviler der Maglebrænde Bye Gammel Skat 686r 62s og 94 Tdr 6 Skp 1 Fk 2¾ Alb nye Hartkorn.
Forsaavidt Byen hørte under Stangerup Gods er den ved det Folio 2 under no 2 anførte Skiøde, dat: 13 December 1786. tilskiødet Gaardbeboernes.
- Maglebrænde Byes Kongetiende er ved det Folio 4 under No 5 anførte Skiøde dat: 16 Januar 1847 tilskiødet Lauritz Nyeholm til Lisenlund og af ham ved spcielle Skiøder afhændet saaledes som herefter under Eiendommene findes anført. (vide folio 5.)
- Maglebrænde Byes Kirketiende med Andeel i Kirken er ved det Folio 6 under No 3 anførte Skiøde afhændet til Gaardbeboerne og anfødes ved de respective Eiendomme.

Maglebrænde i almindelighed (Hæftelser) :


1. Paa Eiendommene vide Folio 2 og 3.
a. Den paa Stangerup Gods hæftende Kongelige Kapital .. 10, 130r 40½s
b. Den paa samme Gods hæftende Capital til Stangerup Hospital .. 4000
Er 20, 130r 40½s
forudsat see nedenfor No 4.
Udslettet den 2/4 57 for Maglebrænde Bye paa 55r 3s nær som paahvile No 14a vide f 9. som Andeel i de paa Godset nuhvilende 7317r 38½s og med solidarisk forpligtelse for disse: vide herefter No 4
c. Refusioner.
Til Præsten i Horbeløv
Af Gaard gl No 7 nye No i Maglebrænde .. 4r 12s
Af Gaard gl No 13 nye No ibdm .. 3r 48s
Til Maglebrænde Kirke
Af Gaard No 9 nye No i Maglebrænde .. 1r
Af Gaard No 13 nye No ibdm .. 2r 12s
Disse Refusioner saavelsom Renten af ovennævnte Kapitaler udredes af Godsets Gaardmænd, hvorpaa de ansees at hvile solidarisk. vide Anm Folio 2 ved Refusioner. og folio 9 under a: hvorefter samtlige folio 2 anførte Refusioner hvile solidarisk paa Godsets samtlige oprindelige Gaarde.

2. Paa Kongetienden vide Folio 4.
a. Den paa Sognets Kongetiende hæftende Kongelige Kapital. .. 650r
b. Refusion til Nyekiøbing Latinskole aarlig 10 Td Rug, 11 Td Byg og 3 Tønder Havre.
Tienden og de paa disse hvilende Hæftelser er udslettede d. 31/1 1922 Nr. 1046.

3. Paa Kirketienden vide Folio 6.
a. Den paa Sognets Kirke og Kirketiende hæftende Kongelige Kapital. .. 550r
b. Alle Huusfolkene i Fiendstrup skal have fri Stoleplads i KIrken.
Efter Skiødet No 3 er denne Capital indbetalt. Det skal været skeet til Amtstuen i 11 Decemb 1787 og Renter svares ikke.
Tienden og de paa disse hvilende Hæftelser er udslettede d. 31/1 1922 Nr. 1046.

4. a. Af den Kongelige Kapital paahviler der Gaarden No 14a 53r 3s med solidarisk Ansvar for 7317r 38½s, nu 4361r 74½s vide f 9.
b. Af Kapitalen 4000r til Stangerup Hospital paahviler der ansvar af Gaardene No 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 og 18 for disses fulde Hk 41r 78s uden solidarisk hæftelse med Panteret efter Kongelige Kapital og Skat til at opledde, som denne er eller bliver udbetalt vide folio 9 N: a.b.c og ere samtlige fra en Gaardudflyttede Parceller solidarisk Ansvarlig fra Gaardens hele Andeel 41r 78sk

Sognets Ejerlav :

Maglebrænde (*1231 Brænningy maklæ; u. 1796 og 1806) m. kirke, skole m. folkebibliotek (2100 bind), forsamlingshus, andelsmejeri og vandværk.
Stangerup (*o. 1250 Stangæthorp; u. 1806).
Fjendstrup (*o. 1400 Fienstorp; u. 1807).
Algestrup (* o. 1250 Asgutsthorp, fejl for Alguts.; u. 1797)
Jeg vil sørge for at finde billeder af de forskellige huse i sognet, både gamle og nye.
Når dette er sagt, skal det ikke kun være billederne, men også historien om hvert hus, som det nu kan lade sig gøre.

Befolkning :

År

Indbyggere

År

Indbyggere

År

Indbyggere

1769

298

1855

585

1911

616

1787

314

1860

627

1930

623

1801

339

1870

603

1944

531

1834

420

1880

632

1950*

532

1840

468

1890

640

1961**

518

1845

504

1901

620

1999***

331

1850

521

1906

638

* : fordelt på 156 husstande

** : fordelt på 153 husstande

*** : Maglebrænde by efter 1970

Efter erhverv fordelte befolkningen sig i 1950 i følgende grupper :

385 levede af landbrug m.v.
74 af håndværk og industri
11 af handel og omsætning
8 af transportvirksomhed
6 af administration og liberale erhverv
43 af aldersrente, formue, pension, o.l.
5 har ikke givet oplysning om erhverv.

Realregister

Hvis du holder musen over følgende 'Adkomst' og 'hæftelse', kan du se følgende tinglyste Adkomster og hæftelser (overstreget er slettet i Realregistret) :

Maglebrænde Kirke og Kirketiende.

Folio 6
1. Ejendom 1

Folio 6
1. Adkomst 1
2. Adkomst 2
3. Adkomst 3
Folio 7
1. Adkomst 3
2. Adkomst 4
3. Adkomst 5
4. Adkomst 6

Folio 6
1. Hæftelse 1
2. Hæftelse 1a
3. Hæftelse 1b
4. Hæftelse 2
5. Hæftelse 3
5. Hæftelse 4
6. Hæftelse ?
Folio 7
1. Hæftelse 1

Maglebrænde Præstetiende.

Folio 8
1. Eiendom a

Folio 8
1. Adkomst a

Folio 8
1. Hæftelse 1

Stangerup By i almindelighed.

Folio 106
1. Ejendom 1
2. Ejendom 2
3. Ejendom 3

Folio 106
1. Adkomst 1

Folio 106
1. Hæftelse 1
2. Hæftelse 1a
3. Hæftelse 1b
4. Hæftelse 1c
5. Hæftelse 2
6. Hæftelse 3
7. Hæftelse 4a
8. Hæftelse 4b